FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

Я Edit


я - или

яар - конюшна, обор

ябан(д)а - чужбина, чуждо място

ябан(д)жия - чужденец, от чуждо място, другоселци
ябанжиско - от друго място, от друга земя

ябер=абар

яваш - бавен; муден

явлия=хавлия

ягъл - заградено място за нощуване на овце и добитък, зимна кошара

яглъ/к, /че - кърп(ичк)а

шарено я. - везана кърпичка

ягючок - кърпа за лице (Родопи)

яда - отрови

ядекь=адет

яди - ядове

ядъ - остров

ядъм (т.) - крачка

яз - лято

язаджия (т.) - писар, граматик

язалъка - “пруст, лятно жилище”

язека - аз

язия - писмо

язма - тънка, пъстра забрадка, ръченик

язък (т.) - жалко

як - дякон

яко - твърде, много

яко лични - твърде забележителни
яко малено - твърде малко

якони - икони

яктиса - съсипвам

ял(и) - или, но

яла=ала

ялайки - слугини

ялак=я(г)лък (т.) - 1. кърпа; 2. место за миене (Странджа)

яланас - млади

ялдезлия (т.) - златен

ялен=ален

яло - ядене

яловар - който пасе яловина, ялов добитък

яловица - бездетна жена

ялтън гердан - наниз от жълтици

ялуцки - турски

ялък, -ци (т.) - 1. кърпа, пош; 2. неостригани места от вълната по овните

ялъчки - кърпи

ямбол(ия) - козяк

ямбол дърво - (от “аблен”) вид чинар

ямнете - вземете, хванете

ян кехай=вж. (долу)янкехая

яна - яхна

яна - майка

янаци - бузи

яндъзе=ендезе

янкехая - башкехая

янъзовам - злословя

япанджа - ямурлук

япузи=хапузи

япунджак - дълга горна дреха, ямурлук

яралия (т.) - ранен

ярдъм (т.) - помощ

ярина - 1. вълна от агнета или овце, стригани есен втори път (Самоковско); 2. вълна от шилета (Странджа)

яриш - препускаш

ярлия - местен човек

ярменлицко - арменско

ярмове - яреми

ярудия - поход

ярчи - разиграва (кон)

ярчорождци - с рога като козел

ясакчия (т.) - въоръен водач и пазач

ясикови - трепетликови

ясире - роби

яспри=аспри, дребна сребърна монета

ястък(ош) - възглавница

ятак - обор

яферова гора - яворова гора

яхница - ездач

яхрушка - вихрушка

я(х)ър - конюшна, обор

яце - твърде, много (Родопи)


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ