FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

Ч Edit


чабук (т.) - лула

чавгар=чевгар (гр.) - два чифта волове или биволи, впрегнати в една кола

чавдар (т.) - ръж

чавки - врани

чад - дим, пушек

чадир=чадър (т.) - шатра, палатка

чаир (т.) - ливада, поляна

чакмак - ударник на кремъклийка пушка

чакъм=чикъм (т.) - постат

чакъмджийка - мома домакиня на жътварска дружина

чалия - драка

чалтачка: ч. слама - слама от високо планинска трева; паша

чалъм - удобно, сгодно, леснина, похват

чамаво - болнаво

чамбаз=чамбос - перчем, коса

чамова - борова

чамур (т.) - кал, пръст

чан (т.) - овчарски звънец, клопотар

чапкънин - лош, нехранимайко, дяволит, отворен, палавник, немирник
чапкъни (т.) - развратници, безобразници

чаракли махмузи - шпори с назъбени колелца

чарда - стадо говеда

чардаци (т.) - одър, веранда

чаршия (т.) - търговска улица с дюкяни с различни стоки; пазар

часка - довечера (Родопи)

чауш (т.) - десетник (фелдфебел) във войската, сержант; въоръжен слуга

чебер - чебур, дървен съд за носене на вода или вино, или грозде

чебурлия - колкото чебур, каца за вино

чебър=чебер

чевгар (гр.) - спряг от две чифта волове, четворка

чеверме - нечено агне, който се обръща на огъня

чевре - 1. кърпа; 2. женско украшение; колан (Родопи)

чеврен - кърпа

чеврица (т.) - кърпица

чевърме (т.) - печено месо

чежел=чеши

чедиш - раждаш

чеир=чаир

чекелчета - ?от “чекор” - остатък от отсечен клон

чекмаджа - т ударник на кремъклийка пушка

чекни - почакай

чекори - крачки (мярка)

чел - щял

челебийци - знатни младежи турци

челебия=челяйбия (т.) - господар

чели - пчели

челичне - стоманени

ч. капии - стоманени порти

челия - черна драка

чем - ще, ща, искам

чембаси - коси

чембер (т.) - забрадка; чемерика (билка); чебер

чемерика (чемерични) - растение отровно (Veratrum album)

чемерилки - отрови

чемшир-порти - хубави порти, от чемширено дърво

чен=чан

ченица - пшеница

ченкове - чанове

чепе- съчки

чепкен (т.) - (къса) (дебела) горна турска дреха без ръкави, ямурлук

чергир - бакърен съд

чергите - катуните на цигани (Странджа)

чердаклии: къщи ч. - високи къщи с чардаци

чердоса - взе

черен(че) - дръжка на нож

черка - щерка, дъщеря

черногорче (ножче) - от Черна гора, но може да бъде и вм. “черночренче” (с черна дръжка) - постоянен епитет за ножче в юнашкия епос

черноперка - с черни пера

черноцренче, черночирен, черночерянче - (ноже) с черна дръжка

черночокманка - жена с черен сукман

черуспа - черупка

черчица - дъщерка

честа - почитам

чести - често ходи

четеше - броеше

чехутка - еврейка (Странджа)

чехчьок - за минута, за малко време

чешехме - решехме

чеши - гребени, чесала

чешире (т.) - панталони

чешит (т.) - шпионин, подъл човек

чибуклу - на ивици (Родопи)

чибучени - платнени

чижма - чизма, ботуш

чик - чак

чикма (т.) - издадена навън част от къща

чикма-цървули (т.) - цървули с извити върхове, с рогове

чикъм=чакъм (т.) - постат, место заето от жътварите при жънене
чикъмджийка - когто започва чакъма

чилек=чиля/к, /шки - чове/к, /шки

чина - правя, гледам; струвам

чина - стрина, леля

чинким - като; или

чиреда=чарда

чирюъне (чирен) - дръжки

читаци - турци (презрително), дебелаци

читеш - зачиташ

чифлия - земеделец

чифтелии - от чифте (за пистолет), с две цеви

чифти, чифутка; чифутски (т.) - евреин, еврейка; еврейски

чифчия (т.) - земеделец, орач, изполджия чифчилик - земеделие

чичинийо девер - “братът на мъжа и

чичко - стринке

чичушки - плитки

чоа=чоха

чоадарин - царски служител, чиновник от султанската свита

чобан(ин) (т.) - овчар, пастир

чобанкя - репей

чоен - сукнен

ч. кожух - кожух от “чоха” = сукно

чолак (т.) - сакат с едната ръка

чомбаси - перчеми, коси

чоп (т.) - жребие

чоста - честа, гъста

чостиш - често

чотра(х) - бъклица, бъчва

чоха (т.) - (лъскаво) сукно

чошени=чохени - от чоха

чохадаре=чоадарин

чу - ще

чуа - чоха, сукно

чубер - чебър (съд)

чувальосвам - връзвам в денкове, в чували

чувам - гледам, отглеждамю отхранявам; пазя чувач - пазач

чуджук - момче

чукарка - рид; каменист връх

чукмань - сукман

чултар - черга от козина; чул, покривало на кон

чултура=чултар - козинява покривка на кон

чульо - шуто

чуляк - човек

чумбас - перчем; дълга коса на главата

чумбер=чембер

чунаклия - глинен, пръстен

чунке - като че ли, нима

чунким - тъй като, понеже

чупа, чупче - мома, момичка

чупкави: ч. кърпи - вид кърпа, носена от възрастните жени

чупрази - украсени метални закопчалки на женски колан

чурав (т.) - къорав, сляп

чури - пуши

чуряньня - дръжка на нож

чус - чужд

чутен - прочут, славен

чухадарче - вж. “чоадарин”

чуфчие=чуфчии - земеделци, орачи

чуча -възлгавница

чучоли - бърбори, църцори

чучул(ье) - качулка, забрадка, вързана със заострен връз като качулка; (в преносен смисъл - нещо отгоре)

чушна - седна на нещо, възседна; взема на гръб

чьорен - кокалена дръжка

чяра - вчера


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ