FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

Х Edit


ха - хайде

хабанджии=ябанджии

хабер (т.) - известие, вест

х. че ти сторим - ще ти съобщя

хабъри - известия

хавая - безгрижно, нехайно

хавлия - голяма четвъртита кърпа, чаршаф

хадет=адет

хае: не хае - не иска да знае, не го е грижа

хаерлъ - с късмет

хажълък=казалък

хазна (т.) - царски, държавни пари; много пари на едно място, каса

хазнатар - касиер, пазач на държавното съкровище, ковчежник

хаи (т.) - полза, с полза, с добрина

хаир (т.) - полза, добро, добрина

хайрлък - благодеяние

хаирчен - седло

хайван - животно

хаймана - безделник, скитник

хайрсъзин (т.) - хаймана, хайта, негодник, лош човек

хайта (т.) - разбойник

хак, хачец (т.) - заплата, която се пада за извършена работа; право, възнаграждение
хак ти е - пада ти се

хакъ - уем, който вземат воденичарите от мливарите

хал (т.) - състояние, положение

хала=ала

х. тройоглава - триглава хала

хала - пипа, докосва

халаици (т.) - слугини

(х)алал (т.) - заслужено, на добро, простено; дадено даром от сърце
а. да ви е - да ви е простено, дарявам ви, прощавам ви
правя х. - прощавам, отстъпвам

халетино - хало

хали - големи камъни

халия - черга, кебе за постилане, губер, килим

халища - дрехи

халище - постелка, тъкана само от вълна; одеяло

халнале - зааленели, зачервенели

хамам (т.) - баня (сградата)

ханджар (т.) - голям турски нож

хапуз (т.) - 1. зандан, затвор, тъмница; 2. затворник, арестант

хапсана - затвор

хапъз=хапуз

харам - напразно, неоправдано, нередно, не се пада някому нещо
х. да си - да не ти е простено, да не видиш добро от нещо

харам(л)ия (т.) - разбойник, злосторник

харапките=харатките - вж. “арапките”

харар - голям чувал

харач (т.) - данък-откуп на глава в стара Турция, 1. събиран от немюсюлманското население в замяна на военната повинност; 2. за мъже от 14 до 60-годишна взъраст (Странджа)
харачар - събирач на данък

харба (т.) - маждрак, копие

харен - добър, хубав

харно чувай - добре пази

харенче=ханджарче

харжи - продадени, дадени (три харжи хлябове - 3 похарчени, дадени хляба)

харизвам, харижа (гр.) - подарявам

харизма - подарък, дар, дарба

харильо - стадо коне

харкоми (гр.) - средни по големина медни съдове, котли, менци, бакъри

хармаган=армаган

харно - добре

харо - грозно; грозник, неприятен човек

хас (т.) - 1. държавен, чарски имот; 2. чист, доброкачествен, непримесен с по-долно

хасове: села х. (т.) - султански

хаста - защото

хасър=хасир (т.) - рогозка

хата - 1. (т.) беда, нещастие, премеждие; 2. =ат

хатте - хайде

хатър (т.) - угода; воля, почит, уважение, a desire to do something nice for someone; мъка; недоволство

х. останало - стана ми мъчно за някого, за нещо; засегнал се, обидил се
остана ми хатър - +/- I feel bad because I couldn't do something nice for someone, that I wanted to do
не ми чупи кахъра - Don't stop me from doing something for you that I want to do
да не ти остане х. - да не се обидиш

хатърджийка - отстъпчива, угодлива

хашем - мръкване

хворляй - хвали

хеким=еким

хергеле-хергеля - стадо коне

херилени (т.) - копринени

хесап (т.) - сметка

хи - и; ги, на нея, на тях

хизмекь=измет

хикимджикя - лечителка, лекарица

хильбетска - пловдивска

хлев - обор

хлем=лем

хлепнали са - трепнали са

хми - им

ходай: ни х. - не бягай

хо(д)жа - свещенослужещ при мохамеданите

ходъ - дохождането

холан (т.) =олан

холума (т.) - грижа, кахър

хората - разговор

хоратя (гр.) - говоря

хората - чужди люде

хортувам (гр.) - говоря, приказвам

хортума - въже

хот - път, време за изминаване на определен път

хош: х. болдук - добре заварил

х. гельдин - добре дошъл
хошкат я - приветствуват я с добре дошла

Хрангел - Архангел

хримиз(ен) - оранжево-червен, пурпурен, кърмъзен

Хришне ле - Хритне ле

хрулия - жълтица

хубче - извор

худаи=одаи

хунда - пискюл

хуресник - омразник

хурътъ - седянка през деня, разговор, слух (Странджа)

хута=фута

хъжия - който е ходил на Божи гроб (Странджа)

хълком - в кръг

хърки - елечета

хърла - сополива

хърляв - недъгав

хърна - кахърна

хърти - хрътки

хъръта - хубост

хъсеть - завистник

хъскер - войници, войска

хътте - искаш

хюжум - опит

хюкюмать - окръжен съд

хюльбенска - хильбетска

хяким - лекар


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ