FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

У Edit


у - и

убосява - остава без подкови

убаа - хубава

убиди - обиколи

убираше - най-хубаво от всички

убореет ке се - ще се съборят

убущва - откупи, дарове

уварди - видя

увари - ровове

увеза/я, /ло - увърза/ха, /ло

увера - вяра

увери - да въведе във вярата, да го кръсти

увес - увиснали, узрели

увила - повивала

увине - полета

увлачи: не у. - не въвличай вътре

уводи - увежда, въвежда

уврат - мярка за земя (около 1000 м2)

уврат(ница) - “мястото, гдето вадата минава под плета”

увусе - клони

угади - усети, досети

угаждая - умерват, улучват

угинала - изгубила се

углавник - сгледник, годежар

угле - от угрин

углевала се - огледвала се

угледен - хубав, спретнат

угоди - улучи, умери, познае

угранина - пръжки

угре - угри, маджари

угръм: у. слънце - от изгрев слънце

удажи - готвач

удай(те) - дай(те)

удаьо - готварска покъщнина

удила - водила

удник - водник, който води хорото

удове - ядове

удовица - вдовица

удрила - свила

удумали: дума у. - уговорили деня на сватбата

удължийка - ханджийка

уже - много, повече

ужина - пладнина, обед

ужнуват - обядват

узди - юзди

узе, /ме, /ли - взе, /ме, /ли; оженили

узима - взема

узме=узне - вземе

узре - ще види

узумел - останал зелен

узун(бойл/ия, /у) (т.) - дълъг, висок; тесен

узункърове (т.) - дълги полета

уилен - загрижен, натъжен, умислен

уили се - угрижи се, натъжи се

уилно - невесело, угрижено

уйгун - нагласено, сходно

уйгун - хубав, строен, подходящ; сгодни,

срамотливи, хубави йдиса - допада

уйдисая - прилегнат

уйдурми - кавали, които се сглобяват

уйдърма (т.) - свирене с нагласени кавали; съвпадат си, добре нагласено

уйдурмъна - избраницата, с която се разбират, съвпадат си

уйкя - вуйчо

уйна - вуйна

уйниче - войниче

уйнунсус - неподходящ

укино - вуйчово

укопа - погребение

укост се хванали - сграбчили се

укроиа - скроиха

укус(ка) закуска

укусчек - понуда, ястие, което се носи на болен или на родилка

укусчук, укухчък - подарък

укърно - отчупвам рог или клон

укъса - ухапа

укя - вуйчо

улай -глашатай, начален, първи

улани - кавалеристи

улак=улек (т.) - пратеник; глашатай, куриер, първенец, бързоходец

улам (т.) - група

улан (т.) - ей, бе, послушай

улаче - куриерче, пратениче

улдаше - приятели

улегла - влязла

улете - влетя

улефе (т.) - месечна заплата

ул(ь)ивам - заливам, поливам, разсипвам

улилекнала - изхокала

улитаа - налитат

улиш - хулиш

улог - дял, задача

улогар - сакат човек, болен на легло

умут - надежда, намерение

умчетия - умници

унер - чудо

унетре - вътре

униквам - навеждам си главата, погледвам надолу, накланям се

упаднал - хлътнал петлаха - развлекли

уплътило - видяло, сторило

упор - отсреща

упран - отсрещната

упратя - дам нещо

упрегна - премени

упространа - на отсрещната страна

упръпельешкам се - отърколя се

упулеет ке се - ще се вгледа

упуща - изпуща, оставя

упърчи - запретни се

уракня - порта, врата

урвали - паднали

урда - извара

уризници - орисници

уринала - разнесла

урине - премахне

Урменлийска земя - Румелия, Югоизточна Тракия

урнек - образец, модел (за везмо)

уромявъ - окуцява

урсуз, урсушко - лош, проклет

уруглица=феруглица

уружаш - приготвиш за ядене

уру/к, /шко=юру/к, /шко

урумка - християнка

уседе - настани го да седне

усили се - засили се, доби власт, сила и започна да върши беззакония

усилни - тревожни, тежки

услуя - послушен, научен

успала - приспала

уста - майстор

устабашии - майстори

устрами се - засрами се

устрежи - забеляза

устрелено - засегнато от любов, мерак

уступуе - отстъпва, отдръпва

усуни се - заспа

усърен - посърнал

ута=фута

утава - спира

утакмено - сгодено

утакми - сватоса, уговори за женитба, сгоди

у. я - сгоди се за нея

утакмил - сватосал

утан/а, /ал - потъна(л)

утаяло - утихнало

утегни - стегни

утека - избягам, отскочам

утекох - избягах

утепа - убие

утече - избяга

утирна-утирно - сутрин

утичниче - момче, което препуска напред, за да извести, че сватбата е тръгнала

утока - място в река, гдето тече водата, за разлика от плитките места, гдето се събира пясъкът; залив, ръкав на река

утопи - натопи

утрина - утринна служба в черква

утъкми - сватоса

утърлиха - отъпкаха

утърне - изтръпна

утъхнала - потънала, покрита

утюфят - (от “тюфек” пушка) убият, застрелят

уф - в

ухилен=уилен

уцани(л) се - пазари си, глави си; наел се на работа

учина - леля, чичова жена

учинило - направило

учиния - вуйна

учукур - гащник, връв

у. пискюллия - връв на края с ресни
учкурлук - дупка на потури (гащи), през която минава учкур

ушъл - отишъл

уюн (т.) - направена игра някому, измамване

уядеш - надвиеш

уядило - ядосало

уянало - яхнало

уяха - виеха


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ