FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

Н Edit


на - най

набални - нажали, натъжи, домъчня

набизе - набозае

наби: н. гората - тръгна из гората

набиха - поеха

наболни му се - стана му мъчно

набрали се - събрали се

набръстете - храня с бръст

навали - наведе

навалил се - привел се

наван/ати, /ити - да се наеме, да се заеме кой се може н. - който се наеме

навасало - напреднало, увеличило се

навати - наема

навачам се - улавям се, нахващам се

навиреваш - насълзяваш

навое - навуща (парчета плат, обикн. вълнен, за обвиване на краката до под коляното; над навоите се кръстосват върви)

наврши - направи, приготви

навръх - начело

нагант - вид пистолет

нагодно - уместно, удобно

наголями се - възгордя се

нагонджии - надзиратели

нагорян - обгорен

надам се - надявам се

надважда - накланя, надвесва

надворка - вън

наджак (т.) - брадвичка, секира; овчарска гега

наджендри - докара

наднесе - надвеси, нахлупи

надникна - наведе се

надноси - нахлупва, навежда

надпука - надгърми

нае - навлезе, пое; оная

наеш, найем, найат - найдеш, найдем, найдат

назакь - назад

наздрави - пие наздравица

назлени - орисници

назлъм (т.) - нежно, деликатно, гальовно; претенциозен

назлън - конте

наиме=найме - наеме

наия (т.) - краище, околия

найда - намеря

нак - към (Родопи)

накази - укори, надумки

накамарил - натрупал на камара

накара - закара, вкара

накачило - налетяло

накладе реч - наклевети

наклупи - вляна, надяна

накови - гвоздеи

наколадят, наковладят - наклеветят [?]

накротени - изкъртени

налбант(ин)=налбатин (т.) - подковач

налба(н)тница - ковачница

наливай - поливай

налима - коприна

наличка - оплиска

нало - но

налове (т.) - подкови

налочи - отлъчи, отдели

налюти се - разсърди се

налъмени - (от “маламени”) позлатени

нам: нам како - не знам как

намазлине - показване на чеиза преди сватбата (Родопи)

намана - размаха

намахни - наточи, наостри

намера - намерено нещо

наметница - натрапница

намизлия - честен

намили - домиля

намурти - намръщи

намутря (очи) - изблещя очи

нана=нане - 1. брат; 2. сестра (К-Т Пирин)

нане - майко, мамо

нане - батко   (ДДБистр)

наниизмо - накити

нанки - пелени, завивки

нао(ж)да - намерят

наокаа - извикаха

напе - напрегна

напилесам - прокълна, кълна

наплиташ - в случая да извърши обреда наплитане, свързан с подрастването на детето

напобива - осъжда

напобивам - нагрубявам

напоков - после

напоконь - после

наприи се - направи се

напрябос - на бос крак

напува - напоява

напуне/а, /ли - напълни/ха, /ли

напуца - напива

нараквици - ръкави, които се слагат върху ръкавите на дрехата

нарана - нахрана, храна

нарачиски - от “харач” данък

нарачуе - поръчва

наружи (се) - накити (се), накичи (се)

нарукала - развикала

нарусничава - възруса

наръчници - орисници

насахат (т.) - съвет, бележка

насвада - клевета

насипуе - налива

насиса - накърми

насметка - замислена

насмеяна - засмяна

насминува - усмихва

насмях - присмех, подигравка

наснопи - наслагвам на снопче

насор - заедно

насоса - недостатъчна

наспоред - срещу, според

насправи се - натъкми се, нареди се

наспулай - вж. “сполай”

настанаа - навлязоха, тръгнаха

настивасам - набия

настиже - настигна

настойница - прислужница

настригват - извършват обредно подстригване

настъпуе - настъпва

натерам - накарам

наткнали - изболи

натура - нареди

натъргна - измъкна

наука: не н. - ненаучен, неопитен

наул - преструване, преструвка

нафакят - захващат

нафиле - напразно

нафол(а) (т.) - престорено, преструвка

нафор=нафура (гр.) - осветен хляб, който се раздава в черквата

нафтар - катинар

нафул=наул

нах - към, за

на(х)ия (т.) - земя, крайнина, околия

находъм - намирам

нахтам - нататък, насреща

нахтар - ключ

нахър=нафор

нацърпа - загреба, начерпи

нацръпе - нагреба

начини се - нареди се, нагласи се

начуваа - отгледаха

нашли - намерили

нащеме - ще намерим

нащита - насреща

нащряпа=мащрапа

ная=нахия (т.) - сборна селска община, покрайнина

наяди се - ядоса се

нги - им

не - ние

небарана - непипана, непохващана

небричено - небръснато

небуля - по-зле

невен - цвете със златисто-жълти цветове

неволии - болки, беди

неволна - страдаща; бременна

невоя - неволя

негли - не ли, отколкото; сякаш

него - негово

недобричени - недобръснати

недоено - незакърмено

недосвиде - не хареса, не понрави

неелно=нефелно

нежели - не ли

незина - нейния

ней-йъце - много

нейзе=нези - на нея

нейолна - неразположена, зле се чувствува

нек - него

некайлник (т.) - несговорен, опак

неке - не ще, не иска, няма

некем - не искам

неклепана - неточена, неострена

нел=нель=нела=нело - но, ала, а

нема - нямаше

нема дом у кащи - няма го у дома, вкъщи

немачници - готовановци; сиромаси, бедни

немкеница - няма

немой - недей, да не би; недейте

немтур(н)ици - бедняци

Немъчка: Н. земя - немска земя (според осведомителката = “турска земя”)

ненадано - ненадейно, неочаквано

неначетена - неначената

необжежено - ново, неслагано още на огъня

непразна - бременна

непреодни - мъчно проходими

неранджа=неренджа=неран(д)за (т.) - портокал (дърво и плод); нар; дюля дърво неренджово - нарово дърво

нес - днес

нетр/е, /я - вътре

низ н. - извътре

нефелно - лошо не струва, болнаво

нехи - нея

нехте - нокти

нехте - не иска

нехчерче - (похабено от “ханджерче”) малък турски нож

нечем, нечу - не искам; няма да, не ща да

нешан - подарък

неюдвършена - недовършена

нея - най-старият мъж в една фамилия

ни - тях

нивехчо - невесто

нигте - нокти

ниека - ние

низ - 1. наравно, според 2. низ друм, низ раздруме - из път, из кръстопът

низам(и) (т.) - редовна войска, войници; казарма, войска

низани: у н. капи - с калпаци, обнизани и украсени за сватбата

нийна - тяхна

нийнет - измерение; умисъл

никна - наведе се

ником - ничком, наведено, поведено, ниско по очи
н. поникнаа - приведоха се към земята
н. поникнала - навела глава, погледнала надолу

никюм - не искам

никяво - (от “никях”) дрехи, накити, пари, които годеникът и неговите близки дават на годеницата в деня на годежа (Самоков)

ни(м)ни, нихни - техни

нимой - недей

ниня=нине - сега

нипулу - нищо, празно нещо (Странджа)

ниранза=неранджа

нисом - надолу

них - тях

нихна - тяхна
по них - след тях

нихтял - не искал

ничат - надничат, гледат

ничком: н. коленечки - ниско на колена

нишам - 1. люлея; 1. прицелвам се

нишан=нишенчек (т.) - 1. знак, белег, знамение; 2. цел, в която се мерят при стрелба; 3. пари, които дават на годеницата при годежа; годежен подарък
на нишан застана - застана като цел, като мишена
н. ниши - прицелва се
на нишани - на прицел
залегам нишан - заставам на определено място, на което се прицелва противникът при двубоя

нишани - цели, улучва

нишанлия - с белег, със знак; с някакъв недостатък

нишански - от гр. Ниш

нишен - белег

нишна - залюля, размаха, люшна

нишнали се - спуснали се

н’имам - нито имам

нова - това, онова, онази

нове: на н. - напусната

нога - крак

ни с н., ни с рака - не мръдва ни крак, нито ръка

ногава - тогава

ного=ногу - много

нодз/е, /и - крака

ноен, ноин - неин

ножинки - нозе, крака

ной(на) - ней(на)

нойся - същата

нолков - толкова

носене - премена; обличане

носи - карай

ночу: н. преночило - нощта прекарало, пренощувало

ношкем - ноще

ною, ньой - ней

нужди - болести

нужичка - тънка ивица от кожа

нъва - това; така

нъзлън - конте

нъй - тъй; така

нъхтари - ключове

няня - леля

няхто - някой

няшили - намерили


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ