FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

И Edit


и - ги

ибер - извор

и. кладенец - “студен кладенец в гора”

иберчета - “стомнета”

ибрет - пример

ибретеьт [sic.] - чудя се

ибрик - глинен или меден съд с дръжка и чучур, употребяван предимно в Ориента, за поливане при миене на ръце и лице

ибришим (т.) - копринени конци

и. тканица - свилен пояс
ибришимни - копринен гайтан

ивер - 1. извор; 2. късове, които се

отделят от нещо, когато се сече

иверница - изворна вода

иврен - обед

играло - игрище

игроорци - хороиграчи

иде - отиде

Идирня - Одрин

иду - изват

изан=изин

избричия - избръснаха

извара се - измами се

извейни - направи

извиде - откри

извиче - извика

извищаа - изцвилиха

изврати - преобърна

извържаа: и. друга вража - изхитруваха друга хитрост

изгиря - изгрява

издата: и. невесто - невесто издайнице

издерах - умрели, та ги одрал (..вакли си овни издерах..)

издеси - издебна

издихнал - въздъхнал

издишай - въздишай

изе - нагости

изеде - ухапа

изеджини (т.) - белялии, трудно пасещи се (?)

изенти - изехти

изжлебано - издълбано

изин (т.) - позволение, разрешение

изинтии - 1. (от “езим”) принуда; 2. кехая, който събира и купува овце

изия: черна и. - нещо написано в корана

изкаращисам - размеся

изклепем - наостря

изклюца - изкълва

изкомка - причасти, даде им причастие

изкрати - свърши

изкупи - окъпи

изкутило - отгледало

изкутя - изгледам

изкълка - изчовърка, изкълва

измаана се, измана - замахна

измачиня - измъкна, изскуба

изме(т)кяр/(ин), /ка (т.) - (от “хизметкяр”) слуг/а, /иня; нает работник, аргатин

измет (т.) - служба, прислужване, шетане

изметувам - прислужвам
изметчийка - слугиня, прислужница
изметчия - работник, слуга

измирно (гр.) - смирна, тамян

измузе=измъзе - издои

измяна - отмяна

изнесеш - понесеш

изнижи ни- отвържи ми

изник - изток, изгрев

изока - извика, повика

изпее - прочете (писмо)

изпотна - вървешком

изпръснат - изскочат, изхвръкнат; избягат

изпуни - изпълни

изпусна - освободя

изречи се - откажи се от вярата си

изрюка - извика

изсуна - избърса, подсуши

изтекло (слънцето) - залязло

изтепа - изби

изтерам - изкарам

изтравям - развалям нещо, похабявам, погубвам

изтресе - изтърси, изпусна

изтровихме - изтървахме добитъка да опасе

изтура - изсипа

изусних - между тях

изфица - изцвили

изхраних - дал за храна (бели си гроши и.)

изчува - изгледа

изчуено - прочуто

изшетам - изходя, изобиколя

изярили - окозили

ики - две

иким - посеви

иким(ин) (т.) - лекар

икимджи/йкя, /я - лечител(ка)

икинд/и, /ди(я) (т.) - времето малко преди залез-слънце, 4-5 часа след пладне; надвечер

икиник - (от “екинлик”) земя годна за посев, нива, стърнище

икрам (т.) - почит, чест, уважение; добър прием
и. да чина - почитам

иксик - по-малко

илач - лекарство

илен - (от “уилен”) тъжен, угрижен, скърбен, грижовен, умислен

или - хили се, смее се

илик (т.) - сторено добро, услуга

илимонени - направени от лимон

илиндисува - занимава

иллем (т.) - обаче, но, ама

илно - угрижено, тъжно, умислено

и. уилило - грижно, тъжно, угрижило, натъжило

илчии (т.) - пратеници

илюм - смърт

илям (т.) - присъда

имам - мохамедански свещеник

имана - богатство

именовник:пръстен и. (вм. “пръстен меньовник” - моминият пръстен, който момъкът е получил на “мената” - малкия годеж

имеранза=неранза, вид портокал

имерледиса - запечата

имиш - (от “емиш”) овощия

имурлукчите - ямурлуците

имшеринка - (от “имшерийка”) землячка, съселянка, съгражданка

инает - инат, упорити

инати (т.) - упорити

ингелиски, ингилички - английски

ингя - стринка; съпруга на по-голям брат

индат - помощ

индезе (т.) - мярка за дължина, лакът, аршин

инджир - смокиня, в смисъл на “сладка, приятна”

инджитисвал - измъчвал, причинявал болка, огорчавал

инди - уж

индъзе=индизе (т.) - мярка за дължина, аршин

иневерци - друговерци

инжи(л)е - гердан

инжирче - (ум., от “хадджар”) турски нож, кама

ини - друг

иниден - отново

ино, инъ - едно, една

инсам (т.) - народ

инсана - хора

интише - гривни

интов=интоф (т.) - кочия, кола, файтон

иня вера - друга народност

ирам - покривало на мъртвец, саван (Пирин)

ирем-бирем - различна

ири - (от “ери”) препуска

ирлиите - вж. “ерлия”

ирми - двадесет

ирмимейчена - златна; струва много пари

ирминбой - цвете

ирушко - вж. “юруци”

исаклосани (папуце) - червени (обуща)

исап=исаф - (от “есап, хесап”) сметка

исик - (от “ексик”) неточно, по-малко

искердоса - да добия, спечеля; да се омъжи, ожени

исмарлама - второ качество

испот - да докажат

испъте - свидетели

истам - извадя, махна

истер - все едно, въпреки, нека

истинтак=истинтък (т.) - разпит, следствие

истовни - същински

истурвал - разсипвал

ися - сега

ифтир/а, /ия (т.) - клевета, беда

ихтибар - почит, чест, уважение

ич - никак

ишел - ходил, отишъл

ище - иска

ищене - щене, желание, съгласие

ичомяна - ечимичена


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ