FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

З Edit


заабила - захабила

заамет (т.) - труд

забарям - забравям

забера - събера

забизей го - надой го

забитин (забитен), -и (т.) - полицейски чиновник, управител на някое място, военачалник

заблива - забавлява

забоварила - забравила

забоварит: з. нече - не ще забрави

забоварна - забравена

заборавил - забравил

заборева - забравя

заборих - забравих

забра - взе, прибра, подбра, поведе

забраним - запазим, завардим

забричени - забръснати

заброюе - надброява

забт (т.) - възбрана

забтия, мн. забтии, забите (т.) - полицай, стражар

забунче - горна дреха с къси ръкави до лактите

завадя - завежда

завал (т.) - пакост, лошо; болка, тежест, мъка; горкият, горката; завалията

завали - повали, събори

заваллъ (т.) - (от “завалия”) горкия, клет, нещастен

завез: з. не везала - плод не вързала

завика се - провикна се

завикнала се - заплакала с глас, заридала, завайкала се

завище - зацвили

завтаса - достигна

завутлива - любопитна

завърз - плод

завърни - запретни, обърни

загажда - замерва, улучва

загаля - залюбя

загар - вид голямо ловджийско куче

загария - вид пшеница

загвасну(?) се - зарече се

заглави - затисна, притисна

заглави ме - сгоди ме, намери ми годеница

загоди - сгоди, направи го годеник

загони - част от нива, която се жъне наведнъж; постата

загорки, загорци - които живеят в полите на Странджа

заграда - ограда; зид, плет, заградено място

загране - заградено място

загубат - затрият, погубят

загьонваш - омотаваш

задавали - 1. омагьосвали; 2. правели шеги

заде - излишно, в повече

задевок - товар в цедилка

задиша се - задъха се

задоен - закърмен

задужбина - нещо, което човек строи или прави за общо ползуване (чешма, мост, кладенец, път, засажъане на дървета и пр.) заради душата си

задушевни - добрини за душата си

заере=зайре (т.) - зърнени храни

заиде - заваля

зайди - заседни

зайдом-найдом - залязло

зайет - гощавка, пир

зайно - заедно

зайре=заере

зайъртосова - приготовлява

закаматен - заробен

заке(т) - женско горно елече със сърма (Самоковско)

заклопе - заключалки

заклопени - затворени, заключени

заклопи - затвори, заключи

з. я за ръка десница - хвана я здраво в десницата си

закумили - взели за кум

закуфаря - да заключа с кофар, катинар

залегам: з. нишан - заставам на определено място, на което се прицелва противникът при двубоя

залете (дъжд) - заваля

заличка - залюля

залога: на з. - за залог

заложник - стари сват, побащим

залуна се - залиса се, заблуди се

залуни=зилуни=зилове - медни дискове, които се бият един в друг при духовата музика

залъмче - нещастно, горко

зам - за да може, затова

замаа - замаха

замава - пази

заман (т.) - винаги, всякога, постоянно

заман (т.) - време; минало време

замарьъше - криеше

замашно - с голям замах

замбак (т.) - лилия (Брезница)

замотра - видя, забележка

замяра - погубя, затрия

зандан (т.) - затвор, тъмница

занданджия - тъмничар, ключар при затвор; затворник

занданево зърно - затворено зърно (на звънец)

зандрато - будала, глупаво, серсем

занем - няма

занесьъни - посадени

заник - залез

заниша - залюля

заогя=заод(а) - залез

на заода - на залез

заогя - захожда, залязва

заоди - захожда, залязва

заокало - завикало

зап (т.) - ограничение, строгост

з. си струвай - забрани, запри
з. стори - задържане

западнал - залязъл, заседнал

запази - запомни

запела - запънала

запитати - да запитам

запити - затисна, смачка

запиши - запуши, затисни

запия - запиха

запления - ограбиха

заплети: з. свое мъжко дете - да извърши обреда “заплитане”, свързан с подрастването на детето и придружен със семейно тържество, угощение

заплитки - дълги коси, които се заплитат в плитките

заповняш - запомняш

заподсопуе - започна да се препъва

запожерял - почнал да се пали

запоили - дали му да пие

започе/л, /ти - започна/л, /ти

запоя си - запя си

запрашал - запитал

запрегна - запретна, засука

запрежга, запрежка - престилка

запросило - поискал за жена

запряна - затворена, задържана

заптиса (т.) - 1. затвори, спря; завладя, задържа; 2. присвои, сложи ръка на нещо, завардвам, завладявам

запти/я, /и (т.) - полицай, жандармерист(и)

заптьо=заптия

запущи - пусни

запчия - полицейски началник

заразхождане - разотиване от седянка

зарайтят - заровят

зарар (т.) - загуба, вреда, пакост

зареда - големи песъчливи камъни

засака - заиска

засанало - засъхнало

заседават - съдят; командуват

заслужи - започна да черпи

засправя - застяга, заоседлава

засправя се - заприготвя се

заставиа - спряха, прекратиха

з. почин да починат - спряха да почиват

застани - спри се

застъкмило - сватосало

засурнаха - откраднаха

засянува - засяла, залязва

затакми - засватоса

затека - заваря

затичам - заварвам

заткнем - закича

затни - затъкни

затока - място в реката, където тече водата (за разлика от плитчините, където е натрупан пясък); залив
у з. зашло - скрило се, залязло

затража - затърся

затрасьова - търси

затрило - погубило

затъкмило - засватосвало

заузва - зави, запретна

заулав - глупав, смахнат

заусна - заспа

заутрешник - други ден

зафаля - заканва

зафтаса - завари, намери

зафце: за з. - завинаги

захере=захире (т.) - общо име за зърнени храни

заход - 1. забременяла; 2. залез

захортовали - заговорили

захътна се - закри се

зацрпи - зачерпи, загреби

зачелило - тръгнало на паша

зачинале - започнали да правят, заправили

зачувуя се - дочува се, слуша се

зашив - образец, модел за везане

зашол - залязъл

заюсна - заспа

зборвит - говори

збор/ева, /уе - говори

зборовни - събрани от различни места

зборово дърво=борово

званица - поканена на сватба, сватбарка

звеница - (от “деница”) зорница под влияние на звезда

звиска - 1. първескиня овца или коза; 2. двегодишна овца

зглав/е=зглав/ница - възглавница

зграща - събира

здравец=здравица - бъклица с вино; наздравица
жълта з. - бъклица с ракия
златна з. - ракия с мед за канене на гости, на сватове и пр.
люта з. - люта ракия

здравечек - здравчец (цвете)

здравя - лекувам

зебеци (т.) - название на анадолско племе, едри, грозни хора

зевни/к, /ци - зимник(ци), стаи в партерния етаж, изба

зебеци - леко въоръжени анадолци

зебильчек да й не сториш - да не я повредиш, да не я строшиш

зе(де) - взе

зедое, зедохме - взеха, взехме

зеера - отрова

зеея: доде ми порти з. - догдето ми са отворени портите

зезьо - обръщение на булка към зълва; в Тракия, обръщение на малка към по-голяма сестра

зелнала - раззеленила

земелна одая - приземна, сутеренна стая

земи: од з. - о земята

земни клети - земници, земни стаи

земници=зевници

зенгин(ин) (т.) - богат; богаташ, болярин

зенгия (т.) - стреме

зенгии тумбаклии - стремена от месинг

зер - нима; защото

зере - че

зеремче - вид горско цвете

зеташина=зетащина - зет

зефет (т.) - угощение, гощавка, веселба

зивгар=зигвар - вж. “дзевгар”

зильлярин - завистник (Странджа)

зиля - мерак

зилясала - завидяла

зинафет (т.) - гощавка

зингия - стреме

зинкьорин - лош човек (Странджа)

зихирлия - (от “зехир”) отрова, яд, горчилка

зиян (т.) - загуба, вреда, пакост; погубване

з. направило - прахосало
зиянеме - губим, в загуба сме

зиявет=зияфет - вж. “зефет”

златограйки махрами - кърпи с златотъкани краища

златорова - (от “златор”) стратор, цвете Amarantus paniculatum

знано: з. и незнано - познато и непознато

знати - познати, известни

знойчок - пот (Родопи)

зоб - зърнена храна за добитък

зобелница=зобилница=зобница - торба, в която слагат зоб на коня

зовай - викай, кани

зол - зъл

зола - дребна монета, равна на 30 пари

золви - зълви

золум (т.) - пакост, грабеж, насилие, зло; несправедливост
з. прави - върши насилия, поитска

золумбашии - зли хора, които пакостят

золумджия - насилник, потисник

золуфе - косата над слепоочието

зор: със зор - силно

зоре - утре

зорл/а(н), /е (т.) - насила, едва, с мъка

зорна - заран

зорно - трудно

зук(ь)и - тънки пръчковидни листа на тръстиково растение

зулум - пакостник

зулям - зло

зумбак - бял крем, вид цвете

зундаджии - занданджии, тъмничари

зундан (т.) - затвор

зуница=зунка - 1. женски разноцветен пояс;

2. небесна дъга

зуници - прашки

зунка - брошка

зурба (от “зорба”) тумба, група хора насилници, зурбалийци

зъгорки=загорки

зъкържиха - залаяха

зъкърш/вам, /и - изви(вам)

зъме, зъмчета - змия, змийчета

зъмна - взема

зър(е) - че, като

зьола - взела

зюлюви - (от “зил”) звънец, овчарски звънци, зилове

зюнчица (гр.) - коланче

зяз=зезьо

зян (т./перс.) - загуба, вреда


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ