FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

Д Edit


да - та; нека

да: та у не да - та и не даде

дабица - дъб

дава - иск, тъжба; съдене, съдебен процес

даване - данъци

давиново (дърво д.) - дафиново

давия=дава(т)

даврак (т.) - дръж се, изляз да те видя

давран - дръж се

давьо=дава

давя - съдба, оплакване

дадика - слугиня

дайюване - вуйчова

далга - вълна

далке (далче) (т.) - клони (клонче), вейки

далян - дългобойна пушка

дамар (т.) - 1. рудна, минерална жила; 2. въглищен пласт

дамаския, дамашкия: сабя д. - хубава сабя, изработена в Дамаск (Сирия)

дамласъ: алтън д. - златна капка

дам (т.) - обор, сграда за добитък, навес дамче - (умалително)

дамища - обори, конюшни

дамо - даваме

данак (т.) - теле, юнче

даначе (т.) - биволче

дандесто - (от т. “дандана” крясък) вресливо, кресливо

дараджа (т.) - бесилка

дарак (т.) - гребен, чесало

дарваре - вместо “дувари”

дарви(т) - дарува

дармань - лекарство; дерман

дармон (гр.) - рядко решето за пресяване на жито

дарчин - канела, корица

дарчок - дарчец, малък подарък

дауве (т.) - мн. ч. от “дах”

дах(щено) (т.) - планина, планините

дашено - възвишения

дащена - дъсчена

даюване - вж. “дайюване”

дваесе, двайсе - помен на 20-и ден от смъртта

двеки, двекьо - втори, второ

двел - дали

двоене - двама

двои: че ни д. - ще ни разделя

двойострелкя - с две острия

двори - уговаря; много да се моли (Родопи)

дворим - служа

де - че

деба(т) - дебнат

дебом: д. дебай - дебнешком върви

дева - ето

деве (т.) - камила

деветина - помен на 9-ия ден от смъртта

девик - девет

девлет - служба на царя

девоячко - моминско

девьон - овчарски звънец, девьот

дегуде - където има

деда=дедя - по-голяма сестра, кака

деде - дядо, дядовото

деендисвам - издържам

дек(а) - къде, где; загдето, че; гдето, която

деке - дете

декил - копач, мотика

декса - покани, пожела

дексам (гр.) - приемам

дел=дела=дял - планина, височина, било на планината

дела - било на планина

делен - звънец

дели (т.) - юнак; буен, своеволен; луд

делибашия (т.) - хайта, разбойник, насилник

деликанлия - момък с буен нрав, лудо младо

делиюскет - на с. Делиюво (Странджа)

делия (т.) - юнак; немирник; буен, безразсъден

делова: д. гора - гора по билото на планина

делове - баири

делутки - парчета

демет - сноп, сплит

демир (т.) - желязо, железен

д. капия - букв.: желязна порта

демирлия - железен

дене - живот

дендисувам - следя, опитвам [ср. “деендисвам” -?]

денемиския - дамаскиня (израб. в Дамаск)

денеска - днес

дениз(ан)=денизе (т.) - море(то)

деници - дни (умалително)

дено - където

дервей=дервенджии - които пазят дервен (хайдути)

дервен(т) (т.) - проход, клисура, устие, боаз

дервишин - мохамедански калугер

д-ишка носия - н. на мох. духовно лице

дердьови - ядове

дере (т.) - дол, суходолие

дерек - стълб

дерекьовци - от с. Дерекьово (Странджа)

деркити - камо ли

дерман (т.) - сила

дерменджия (т.) - воденичар

дертове=дердьови

дечам: д. пенджера - може би от джам, стъкло, със затъмнено значение, стъклен прозорец

дече - като че ли

дечкове - деца

джадия - грозно, лоша старица; уличница

джам (т.) - стъкло, прозорец

джамладисани - остъклени
джамлии - стъклени
д. пернжери - прозорци със стъкла

джамадан - мъжка къса връхна дреха

джамбаз(а)ин, джамбазе - търговци на коне, на едър добитък; богаташи

джан (т.) - душа, душица

д. девойче - хубаво девойче

джанджин - “вадидушници” (стария певец дядо Вичо)

джанфез - вид копринен плат; тафта; атлас

джанъм - душо моя; свойско обръщение към близък

джапана=джепане

джаралия (т.) - ранен, ?с гноясали рани?

джасни - блъсни, удари

джеваб=джевап=джуваб (т.) - отговор

джелат(ин) (т.) - палач

джелеп(ин) - търговец на добитък на едро;

т. на д. за клане на турската войска

джелоте=джелати

дженк - бой, война

джепане (т.) - боеприпаси, муниции; куршуми, патрони

джепкен=чепкен

джераф-еким (т.) - хирург, лекар на рани и външни повреди

джерах=джераф

джигери - дробове

джигли=жегли

джикнал - боднал

джилит - игра, при която се хвърля тояга и се улавя във въздуха от препускащ ездач

джинджумия - “плат със зелен цвят”

джуап (т.) - отговор, сметка

джубе (т.) - 1. затворена дълга горна дреха; 2. вид къса горна дреха

джуберали -дъвкали бавно

джувап - отговор, обяснение

джувет=джеваб

джуздани - пантондаши

джуки - устни

джумбуш - смях, шега, веселие

джунджуле - вид цвете, невен

Джурджов/ден, /ски - Гергьовден(ски)

дзарано - сутринта

дзваница - роднина или съседка, поканена на сватбата, сватбарка

дзвери - чуди, удивява

дзевгар=джевгар (гр.) - чифт волове, впрегнати в кола
дзевгара - два чифта ...

дзиврава - ослепяла, слепица

дзиври - женско украшение (Пирин)

дзигвар - двойка, чифт

дзид - зид

дзидом дзида - зид, зида

дзингарази - звънци, хлопки

дзингии=зенгии

дзингиян - богаташ

дзипка - рита (за животно)

дзунеше - звънеше

дибоки - дълбоки

дибът - мъхът от платното

диван - открито помещение на втория етаж, по-висока част на чардака, гдето се приемали гости; стая за гости; чардак, отвод, пруст, трем; богат миндер, одър

диван - чинно; стоене прав в знак на почит

д. стои - стои права, изразявайки почит (докато се храни)
д. чепраз - стоя със скръстени на пояса ръце
д. чини - отдава почит, като стои права

дивид (т.) - приспособление с мастило и перо, което се носи в пояс

дивилицка науда - вид военна униформа

дивит - старовремска мастилница с перо, която се носи втъкната в пояса

дивяк=дивек - качамак

диг: диг се - дигай се, махай се

диг се дига - големи се, гордее се

дида - да ида

дижа - вдига

диз(лик) (т.) - калцуни, доколенници

дизгии - връзки, водило на юзда

дизгините - поводите

дизия (т.) - връвце, ралце, наниз

дикел - двуостра копачка

дил - дали

дилафи (т.) - маши, железни щипци за огън

дилбер (т.) - гиздав, хубав

дилки - нежели

дилкя - камо ли; вече

дим - че

д’име - да отидем

димен - дивен, чуден

ди(л)ми - щом, като

димизгия, димиския сабя - сабя, правена от специялна стомана в гр. Дамаск

димии - потури от домашен четворно тъкан вълнен плат

димирлия - железни

димиту - сбито, гъсто, четворно

димия - домашен вълнен плат за мъжки дрехи

димитно - от димия

димнен, димна - дивен, чуден

дин исламлар (т.) - мюсюлмани

динар - грош

диниз - море

диньо(на)=дуня (т.) - светът; цялата земя

диня=дуня

дипленица: сабля д. - свбя, когато се сгъва

дира=диря - следа

дирек (т.) - стълб

дирлик(а) - разбирателство, сговорност

дисадзи - дисаги (двойна торба)

дича - деца

длег - дълъг (Странджа)

дньовка (рус.) - престой

доба - време (нощно)

добал(ь)не - дожаля

д’обзинем - да обхвана с уста, да захапя

довадя ли - дохожда ли

дована - хвана

довати - досегна, улови

дове чеме - ще доведем

дови - додея, дотегна

довидяло - виждам до пресита, до омръзване

довищаа - процвилиха

доводял - дохождал

довтаса (гр.) - пристигна

добър - до сами

догагят - налучкват, сещат се

доганджии (т.) - прислужници при лов с соколи, соколари

догодили - напили до насита

дода - кака (Пирин)

додава - подава, дава

додак, дудак - устна, бърна, джука

додека - докато, докъдето

доделела - остаряла

додили - дохождали

додражало - домиляло

додяло, додявам - омръзвам

дозимаше - вземаше, поемаше

доила - кърмила

дойме - клупове, шитове на ключалка

доказаше - казаха, съобщиха

доката - медена, бакърена пара

докачи си - хвана си

докимусам - проверя, изпитам

докинете - докъсате

докус - девет

долама (т.) - горна дълга абена дреха; мъжка къса горна дреха, ушита от аба с гайтани; старинна горна мъжка дреза с ръкави, обикн. гайтанлия

долапчилък - 1. вадене на вода с долап за напояване; 2. който работи в тепавица

доленлия - сорт ябълка

долняци - долен ред плитка при сложното сплитане на женската коса

доложак - голяма чаша за вино

долусу - пълна

доми - задомявай

дониня - досега

донове=доновци (т.) - гащи

доодоци - данъци, хазна, доходи

доодъ - дохождането

допаднала - дошла, пристигнала

доплюска - дойде, дофтаса

допратила - изпратила

допрашай - доокопай

допридок - преждата, определена за предене (Самоковско)

дора: два д. ранени - два хранени дорести коня

доралия: коня д. - кон с тъмночервен косъм

дорести: д. атове - червеникави коне

доржаво - упора

дори - двори (Странджа)

дор/ия, /ийче (т.) - с кестенява козина (за кон)

доросна - дорасла, пораснала

дор(у) - докато

доряна: коня д. - кон с червеникав, кестеняв косъм

доседела - стигнала на възраст за жентиба

досенова - досега

дослужим - почерпя

дослук (т.) - приятелство

досова му - дойде му на ума, сети се

дососало - досвидяло; свършило; да стига нещо, колкото е нужно

дососла - стигнала

не й дососи - недостигна

дост, -ове (т.) - приятел

достлук - приятелство, познанство

достанаа - свършиха

достигом - като гоня и застигна

достояло - свършило се

достум - (гальовно от “дост”) мила моя

досуе: д. му - идва му мисъл

дотерам - накарам

дотраяло - свършило се

дотреперо=треперушка

дофада - дохожда

дофанала - прихванала

дофане - прихване, хване, улови

дохак: да дойдеш д. (т.) - да се справиш, да дадеш заслуженото

доцну - късно

драгинко - по-млад девер (жената го така нарича)

драговала - обичала

драговник - любовник

драговно - любовно

драгоман(ин) - водач на група работници или жетвари; преводач

драгост - радост

драгус - радост

дракус - според народните поверия мъртвец, който излиза от гроба си и вреди на хората

драм - стара мярка за тегло, = 3,10 грама

Дренополе - Одрин (Адрианопол, Едрене)

дренополци - одринци

дриапи - дрехи

другачка - приятелка

другош=другаш - преди, някога, в миналото

друг/ова, /уя - другарува(т)

друм: низ д. низ раздруме - из път, из кръстопът

друхчици - другарки

дручки - безкрайно много

дръгня - чеша, влача, търкам

дръмка - храст

дрзнка - тамбура

дронцопола - разпасана, развлечена

дуганджии - пазач на царските соколи за лов

дуйчане - дюкяни

дува (т.) - благодарност

дувак - було на невяста

ду(в)ар (т.) - стена, зид

дуйдисал - подравнил

дука - пие

дукадин - железа

дуката - дребна монета, аспра, 1/3 от пара

бели д. - дребни сребърни монети
жълти д.-и - златни монети
кръст д.-и - сребърни монети

дулетия - чушнара, чучура

дулица - свинска зурла, муцуна

дулуми - блузи

дульбен - бяла забрадка

дульбер, дюлбер=дилбер

дульбия (т.) - далекоглед

дулюв - дюлев

дума удумали - уговорили деня на сватбата

думбазин (т.) - богаташ, чорбаджия

думомница - къщовница

дуни - духни

дункя - дюличка

дунькъ - дюля

дуня (т.) - свят, вселена, земя, хора

д. гюзелим - най-красивата ми на света

дуня - дюля (дърво и плод)

дупка - пещера

дур, дури - дорде, догде

дур ми спотна - докато се изпоти

душа - дъх, дихание

с д. дуна - с дъха си духна

душманин - неприятел, враг

дъвия - потеря, данъци; съдебно дело

дъмгъ - марка (Странджа)

дъмгъжия - който маркира

дъначе - теле, юнец, биче (Странджа)

дънем - почивам, отдъхвам

държава - недвижим имот, земя, владение на един човек или на селище; ниви

държовище - владение

дърмони - пресява с рядко, кожено сито

дъуль - барабан, тъпан (Странджа)

дъьлжия - който бие барабана

дьовлет - девлет

дьоздисанка - пременена, нагласена

дьокмерлия гащи - широки гащи, шалвари

дьонмелии бешлици - кръгла сребърна монета от 5 гроша

дьорт - четири

дьорт кешелия - с 4 ъгли, краища

дьо(те) - хайде; нека

дюген=дюгян=дукен... - магазин, продавница,

работилница

дюзен - дрънков музик. инструмент, тамбура

дюкме=дюгме (т.) - копче

д. сандъци - лети

дюл(ь)бен (т.) - тънка бяла кърпа за глава

дюлбер=дилбер

дюлгер(ин) - строител, зидар

дюлим=дюлюма

дюлюлянка - делянка (Valeriana officinalis )

дюлюм(а) (т.) - мярка за земя, уврат, около 1 декар

дюлюмче - от “дюлюм”

дюннета - земята

дюнюм=дюлюм

дюня=дуня

дядя - по-голяма сестра, кака

дяк=гяк

дял - хребет, връх


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ