FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

В Edit


вагре - черен човек, арапин

вагюлям - пазя, бавя дете

вагюл(ица) - бавач(ка) на дете (Странджа)

вадени цървули - щавени

вадено - поливано, наваждано

вадя - поливам, наваждам (правя вади и по тях изпускам вода от поток да тече)

вазмисвам - започвам; развалям

вазпрашот - прекопаят

вакси (ботуши, кундури) - кожени

ваклушата девойка - черноока, с тъмно около очите

вакъл - черноок, черно, черновежд

в. овен - с черно около очите вакли руда - къдрави, с черно около очите овце

вакът(ь) - време

вала 1. - женски накит за глава; плат за връзка, на покривка (Самоковско)

вала 2., вали - хвала, хвали

валвара=вала 1.

валена - навита

валеше (огън) - палеше

валия (т.) - управител на административна област в Турция

валог - наклонена широка долинка, необрасла с гора; дол, слог

валтинки - тресавище

валютци - големи скалисти блокове

валя - разваля

валявица - тепавица

вана - хвана

вангел/, /ия, /ии (гр.) - евангелие, евангелски; изобщо църковна книга

вангелеви - православни

вапца - боядиса

варай=варе - извикване за очудване или уплаха, ох, леле

варайте - бързайте

вараклия (т.) - украсен с лъскава обвивка

вараше - сандъче за смет

варвешки - пътнишки, чужденски, заминаващи през село

вардем - гледам

вардила - пазила

варили се - надпреварвали са

варим - надпреварвам, надпрепускам

вариме - да вървиме

варка (се) - бърза, надбързва се

варкъм - надпреварвам се

варне - спревари

варнем - бързам

варош - старата, централната част на града; град

вартица - вратичка

вар/ят са, /или са - надприпускат се

василич (гр.) - престолонаследник, царски син

васкляпчийка - ключарка

вата, вача - хваща

ватали - дървената рамка на стан, с която се набива вътъка на платното

ватало - бърдило на стан, набърдило

вацила - целунала

ващам - влизам

вдльожко - продължително

ве - нали, поне

веги - вежди

ведреница - по обем като ведро

чаша в. - чаша, която събира едно ведро (10-12 оки - оката = 1282 г) вино или ракия

вежа - вържа

веже - везе, бродира

вежка - вежда

везала - вързала

везария - везачка, бродирачка, която везе ситно; вързачка на снопи

везаче - връзвачи (на снопи)

везден - цял ден

везе(ла) - взе(ла), почнала

везир - първи министър след султана

везове - везби

везуля - везачка, бродирачка

вейкя - част от булото, която се спуща пред лицето на младоженката

век(е)=вейке - вече

векья - клонче

велаш - струваш

велеяк=вилает

вели - говори, казва

великови: пости в. - велокденски пости

велият=вилает

веля - казвам

венер: в. бор’на - светилник с борина

вени: не вени - не вехне

венно - заедно (Странджа)

венци: зелени в. - венчален обреден накит

венчила - обредни венци, металически или от зеленина, които се слагат на главата на младоженците по време на венчавката

венчилка - венчална риза

венчило - венчаване; съпруга; венчални накити

веньок - венец, обр. сватбен накит, който се поставя над булото на невестата

веом: в. повейнала - вехом повехнала

вераджа=фередже

вергия (т.) - данък, който се взима от сяко домакинство; данък за имот, къщ

авергиджия - събирач на данъка

вергия ерем (т.) - гръдна болест, туберкулоза, охтика

верена - неуредна

вериа - верване, на вера

верига=вергия

веригало - дърво, вградено напреки в комин на огнище, на което окачват веригата

вермеле - кавка; гюрултия

весат - безят

весден - цял ден

весим - овесваме

вешила=вешала - бесилка

вешин високи - превисоки

веще=веш=вещи(м)=вещик - още

видело - светло; газ

видро - ясно, ведро

викиа - чаша (само за вино)

виковата - гласовита

вилает=вилаят=вилеят (т.) - 1. страна, държава; 2. роден край, родина

вилджан=филджан (т.) - чаша

Вилибе - Пловдив

винарджии - които обичат да пият вино

винидишки (нем.) - венециански

в. чорапи - купешки чорапи

виносад - лозе

свойме виносада - на своето лозе

виоли - цигулки

виом: в. ветар - като вятър

виор - вихър

виранясали - изоставени, запустели

виргия - данък (войска)

вирдечки - юрдечки, патици

висим - високо

висинка - височинка

висна - цвиля

вит (ела, кула, чешма, планина, порти) - хубав/а, /и

вити разкол - извита ограда за разлъчване овци
вито кале - извито кале

витег=витек - (от “витяз, витец, витак”) юнак, войн; храбър човек, който надвива и на ламите

витечка - юнашка

витици - къдрици; плитки, тънки плетеници на косата

витла - мелнични перки, м. колела

витром=вихром

виулици - вихрушки

вихрожинко - с вити рога

вихром - бързо, със сила

виче - викна

више - високо, по-високо

вишел, вишла - видял(а)

вишем - горе

вишем небо - по-високо от небето

вишен - висок, висши

вишини - височина

вкаури се - погяури се

влака - род, роднини

влакно - косъм (на гривата)

влахоре - гривна с инкрустации (Странджа)

влачинки - румънки

влашка - царевица (Странджа)

влашките - съзвездието “Власи”

влее - влезе

вловиха - уловиха

влъхва(рин) - разбойник, крадец

влъхварин - магесник

вогал - въглен

вогень=вогин - огън

вогье - води

вод - вода

водач - кобилица

водводе - нагоре

водник - където се закачват котлите

возилница - голяма бъчва, който може сама да се натовари на кола

воище - рало

вой - и

войвода - 1. глава на дружина, чета;

2. аянин, мюдюрин, управител на каза

война - 1. войско; 2. =войно

войнишко село - село ползуващо се съ привилечии (през турско време)

войно - млад съпруг, стопанин, мъж; юнак, ерген, момък; любим

войно копе - буйно копие

вокадина - вълча

волненик - дълга вълнена женска дреха, носена над ризата

воруджиян - добър стрелец; който носи оръжие

ворше - връх

воршет - правят; сформират

воскумска - близка на кума

вострашили - изплашили

вощен=вощян - восъчен

воянство - военна служба

вояшка - войнишка

впиват пивун - дават подарък

впьонах - запрях се, стигнах

врабчелия - врабешко, врабче

враг - дявол

вража: извржаа друга в. - изхитру ваха друга хитрина

враминци - мравки

вратига - бял равнец, Achilea milleforium

вратика - градинско цвете, Tanacetum vulgare

врача - връща

враченици - ръченици, забрадки

вревя=връвя - казвам, говоря

вред - навсякъде

вреден - силен, пъргав; способен, достоен

вредна юнака - способни, достойни юнаци

врекя - чувал

вренгия=френгия

врес (гр.) - извор, чешма

вретен - мярка за повърхност, приблизително 1/4 декар

вретенили - изкласили

вреча - торба, чувал

врис (гр.) - извор, кладенец, чешма

врисна - изворна, кладенчова

врит - вред

втрия - на всички

вричане - обричане, обещание

вричи са - обещай, дай дума

врзуе - върже

врипна ще - ще скочи

врис - кладенец, извор

врит=врют

врла - силна, люта (в. измама)

врло недосвиде - никак не хареса

вровелче - гривна

връвели=връхели - гривни

връзки - превръзки

връхта алтънена - връвта с жълтиците, гердана

връзлия - горна дреха

връчви - големи съдове от пръст за държане на вода и др., кюпове

врюг - всички, изцяло (Родопи)

врюд - навред, вредом

врю(т)=врюк=врут - все, всичките; целият, цялата

вряве - говори, дума

всач - вчасо, веднага

всьогне - бръкне

втаксувам - давам зестра

втасва - обещава; наема

втасълъ - узряла

ву - и

вуз - до

вузкумка - кумица

вук, вуци - вълк, вълци

вулия, вульи - мех, торба от кожа

вуна - вълна

вутирна - сутринта

вутрина - сутрин

вучетина (шапка в.) - (шапка от) вълча кожа

вчасот - веднага

вчевдариха - (похабено от “вчетвориха”) когато очите се преурежват и гледат двойно

вшироко - подробно; нашироко

въбел - кладенец

въднъж - заедно

възвивам - мамя, въртя

въз - при; над

възден - цял ден

възмисал - захванал, заправил

възпрашена - разкопана

възруква - извиква

възсвет - завещание

възскут - на скута

възтърсиа - потресоха се

възтърся се - уплаша се

въли - събаря

вълмо: в. воденично - ос на воденица

вълчетина=вучетина

вър зора - преди съмване

върбалашка, върбанашки - от с. Арбанаси

върве - вирове

върла, -о - силно, люто: много

върлак - кръгла питка, която се меси за празниците Маринден и Илинден (Пирин)

върлаче - лошо дете

върлу - стръмно, трудно, тежко (Странджа)

върля - хвърля

върна - заваля

въро - върхът

върте - вървете

въртено - вретено

върше(н) - върхове, върхари на дърво

в. вършило - върхове извисило

вършени - правени

вършета - клони

вършету - върховете

вършеше - шиеше

върши - трупа, събира, приготви, прави

вършило - облекло над шалварите (Родопи)

върфои - върхове

въстан - фустан, фистан

въсят - завещание

вътрешни - роднини, близки

вявам - яхам

вяйне - вехне

вяна - яхна, качи се но кон

вяшка - болест, припадък


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ