FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

Б Edit

баба (т.) - баща

бабайк/а, /о=бабанко (т.) - баща, татко

бабки - стари дребни монети, наниз

бабочерно, бабучерно - памучно

баг не баша - не плаща данък за нещо

багря - боядисвам (Странджа)

баджа (т.) - комин, огнище

баджанак - съпругът на сестра

бадзлригян=базиргян

баеги - уж

баждария, баждарлък - такса, данък

баждаркина - събирачка на данъци

база бучениш - бъз бучениш

базиргян - 1. търговец, търгаш; галантерист; 2. евреин

бай - батко

байлама - струнен инструмент, подобен на мандолина, тамбура

байрям - мохамедански празник

байча=бахча

бакальльо - бакалница

бакане - бацване, целуване

бакна - целуна

бакрачи (т.) - менци, котли; домашен съд за вода от бакър (мед)

бактисах (т.) - дотегна ми, омръзна ми

бакшиш (т.) - награда, подарък

бакъри=бакрачи

балдаранови (т.) - лански, от миналата година

балдъз(к)а - сестра на съпруката

балдъра: тамбура б. - продълговата тамбура

балярка=беляри

бално - скръб, тъга; тъжно

набальнило му се е - домъчняло му е, натъжил се е

балсама - болест по листата

балтаджии - сечачи, дървари; войници от стражата на султана, въоръжени с копия като балтии (брадви)

балтак - брадва, секира

балтинки=балтия (т.) - брадвички, брадва

балчази - верижки за сабя

бально - жално; тъжно

б<а>мбури - сини сдиви (Брезница)

баля - банове

бан - областен владетел

на банум - на бановете

бан/аа, /аш - баняха, къп/еха, /еш

банерка - собственица или служителка на баня, баняджийка

банко - бате, по-голям брат

банно - друг

баннъ - поне една; някой

бан(че) - медна монета, мангър

бапка - бодка, стара монета

барабар (т.) - заедно, еднакъв, равен

барай-гази-троши-гора - гороломец

барам - търся

барам=байрам

бардак=бардук - стомна; чаша

барда(н)че=барде - стомненце, стомничка

баре(м)=бари (т.) - поне

барли - бърни, устни

баруга, барушка - локв(ичк)а

барчинка - хълмче

баряк=барем

басамак (т.) - стъпало на стълба

басканлък (т.) - засада, ненадейно нападане

баскън - които превъзхожда някого с нещо

баскънлък (т.) - ненадейно нападение

бастиса (т.) - обсади; нападна ненадейно

бастисвам (т.) - разбивам; нападам ненадейно

бахрама (т.) - ресни, висулки

бахча=бахчо=башча (т.) - (овощна) градина

бача - овчар на мандра, мандраджия, който сири сиренето

бачило (т.) - кошара, мандра

бачия - място за млекуване овци или кози, мандра

баш(ет) - първи, най-голям, най-виден, най-хубав

на баша - на главно място

башаджак=башаджим - деверче

башибозук - нередовна войска, сбирщина

баш(и) (т.) - пръв, най-голям началник, главен майстор

башица - жена на баш

башия=баши

башка - отделно

башови - батьови

бащу - на бащата

баят - много, доста време

беглик (т.) - данък десетък, който се взима всяка година; данък от овци и кози

бегликчия - който събира беглика
беглишки - б. овчари, овчари на държавни стада, събрани от беглика
беглишко село (т.) - държавно село; село със правдини (във турско време)

бедеви/я, /на - арабски кон/ кобила

бедем (срб.) - насип на укрепление, окоп

бедени (т.) - зъбери на крепостна стена

бездриганче - еврейче

бездригянче=безиргенче - пияница (Пирин)

безергяна - 1. евреин; 2. (амбулантен) търговец

безризичен - нещастен, без късмет

беица - жена на бей

бейтуран - вид цвете; китка цвете

бе(л)ки - дано, нима, дали, може би

бекрия (т.) - пияница

бекчия - който остри ножове

белберин - бръснар

белдерии - сам (дълга горна женска дреха)

белег: на белега - като мишена, прицел, на прицела, като цел; мн. беледзи

беле/гин, /зии - окови за ръцете, белезници

белегче=белекче=белехче - белезници

белекчии - окови за ръце

белки=беки

бели мъжове - ястия от пресно сирене, изпържено в масло

белизи=белезии

белило - място не реката, където белят платна

белици - сребърни монети

белия - вид пшеница, жито

белки (т.) -дано, може би

белли-белли - много

белобардзета - половината бели, половината черни

белопахи - с бели бедра

белопая - с бели опашки

белопери кошуте - белошарени кошути

белчие - бял овен

белчийските - похабено от “беглишките”

белъ, беля - пакост, неприятност

белябашия - майстор на бели; която измисля, уйдурдисва

беляри - билкари, знахари

бендевия - арабски кон

бендерки - вид цвете

бенджик: б. се сабира - колари се събират за обща работа в селото

бендиса (т.) - хареса

беневреци - тесни горни мъжки гащи

беним (т.) - мой, моя, мои

бербери - бръснари

берданки - пушки, вид стари бойни пушки

берекет (т.) - плодородие

бетин - всичко

бечви (т.) - потури, гащи

беш - пет

атуз б. - 35; б. юз - 500

бешик - люлка; дървена люлка

бешлици - турски сребърни монети от 5 гроша

б. дьонмелии - (същото)

бие - пее

бизакчия - точилар

бизе - бозае, суче

биз/ка=/чица - гръд

бий - бях

бийнал - замирисал

билбиле, бильбиль=бюлбюл

биле (т.) - дори

биле - билка, трева; лекарство

билен - какъвто е бил

билки-чемерилки - отровни билки

билник - голямо шише за вино

билюзерче: момче б. - близък приятел, поратим

билюк-баши(я)=болюк...

билюрина - кристална

биляр - лечител

бимбаши(я)=бинбаши(я) (т.) - военачалник на хиляда души; майор

бин - хиляда

б. киши (т.) - хиляда души

бина (т.) - здание, постройка

бинам - направена, наредена

бинбашия - военачалник на 1000 души

бинек - кон за яздене, на кон

бинекташ - камък за качване на кон

бинисчи - връхна дреха, нашарена с гайтани

биниш (т.) - широка и дълга горна дреха

бинлик=билник

бир - един

бир-да (т.) - макар да, и да, макар че

бири - някой

биринжик - “най-главен, най-важен, хубав”

биришим - ибришим, копринени конци

бирна - погна, спусна се

бирнало - подгонило

биттисвам - свършвам

битум - буталка за масло, масленик

бичакчия - ножар

бичкижия - който реже (бичи) дъски с трион (Странджа)

бияс - бяла (Странджа)

благо - сладко; богатство, имане, злато и слано и благо - и солено и сладко; всичко, цялото имане

благо потрошили - богатство разпилели
къпе се у слано и благо - къпе се в охолство; живее богато

благува - добрува

благушка - сладка

блажички - сладки

блиа - бляска, святка

близница - стомана

блогошавам - благославям

блосови - благослови

блогошавам - благославям

блудаш - разбъркваш, размиряващ

блюе - плюе; бълва

боаз (т.) - проход

боба(йко)=бобайчо=бобо (т.) - татко

бобакево=бобакерно - памучно платно

бобаяк - памук

бобици - сладки неща, лакомства

бобошево - памучно, бамбакарно

бог: бог ме - бога ми

бога вамо - бога ви

богасия (т.) - тънък плат, червен плат

Богданска земя - българско народно име на Молдавия около Дунава

боджак - място за сядане, легло отдясно на камината

боднаж - някога

боеве - места за борба, за двубой

божак - просяк

божем - уж, като че ли

божешки - просяшки

бозалък - селска мера, пасбище

бозгун - размирно, смутно

бозгунлук (т.) - - военно време, война, размирица

боздиса се - развали се

боздуган, боздухан - старинно оръжие: тояга с тежка металическа топка на края

боим - с бой

бой: бой-бояна - по цялата дължина

бойле - по-добре

бойлия (т.) - дълъг, висок

б. пушка - стара, тънка, дълга пушка, с дълга цев

бойове - шарки на риза

боклуци (т.) - сметища, торища

боле - по-добър; по-голям

боле, болье - по-добро, повече

болезливо - нездраво място, с много болести

боллук=болнук, бонлук - изобилие, берекем

болнего - болен

болчанка - Ямболчанка

бол(ь)е - по-добър, по-добре, повече

болюк (т.) - стадо, чета

болюкбаш(а) - глава на чета, войвода
болюка - войскова част в турската държава в миналото

болюци - подпори

болярин=болерин - богат човек, чорбаджия

боме - бога ми

боржуви - дългове

борна - борина

борня - борба

борце - бърдо, рид, хълм

борчове=боржуви

боръши - забрадка от тънък плат

бостани (т.) - зеленчукови градини, бостани

бостанджии - пазачи на султанските дворци, отличаващи се със своята жестокост

бофча - бохча

бохтене - биене

бошнака - жител на Босна

боюм - ръст, снага, размер, “колкото човешки ръст”

боюндрук(а) - хомот, ярем

боя (т.) - ръста, височината, големини

боян - название на местното облекло - пола с крилц (Родопи)

бояна, два б. - две групи игрохорки от несключено пролетно хоро “на буенец”

боянците - които водят хоро “на буенец”

брави - овци

триста брави мълзе - 300 овци дои

браде - забрадка

брайкя - братя

брайно - братко, бате (обръщение към поголям брат)

брале - брате

брана - гребло, с което изравнят земята по оран, след като се засее семето

бранел лете - лете бран

бранище - гора, забранена за сечена

брастува - “къса”

братанец - братов син, племенник

братаница - братова дъщеря

братили - когато от едно зърно семе (жито) израснат няколко класа

браткове - братовчеди (Родопи)

браче - обръщение към по-стар девер

брегище - бряг

брежа - брегове

брез=без

брези: б. биволе - биволи с бело на опашката/ на челото/ с бели петна

брейнала - прихнала, избухнала в смях

бреме - товар

бренцам - хлечна, плача с ниска глав

бреске - брястове

брига (ит.) - грижа

брие - бръсне

брица (бяла б.) - пролетна пшеница

брич, -еве - бръснач

бричи се - бръсни се

брови - овце, дребен добитък

бровим - броим

бродари - (от “брод”) превозвач с лодка или който прави брод брудете - превозвайте, брод направете

бродница - магьосница

брочарка - (от “брош”) трева за боядисване червено

брул - брод

брусница - 1. шарка; 2. (мн.) боровинки

бръбинци - мравки

бръзи=брези

бръкмъ - було, воал за булка (Странджа)

брълив - замаян

бръст - зелени клонки за храна на добитък зиме

бръстинка - тояжка

бръчени - набран на гънки

бръченица - дреха, набрана на гънки

бръшнел - брешлян

буави/ци, /чки =бухави

буба - 1. баба; 2. (буба) баща

бубаджим - татинцето

буба(и)к - вид растение, от което се получава памук

бубакарки - стебла от памук

бубакерно - памучно

бубалю - татко

бубачерно=бубучерно - памучно

бубота - прясно изпечен, още топъл царевичен хляб, приготвен с квас

бубулки - бубулечки

бугасия - червен памучен плат

будалина - глупак

буджак (т.) - кошара

буди - сякаш, като че ли, уж

Будим/Будин(а) града - Видин; Будапеща

будин - някой

б. дума не продума - никому дума не продума

будна - някоя

буднаш - най-после

будно(к) - някога, едно време

бужек - боджак

бузгун - погром, размирно време

бузгунлук - размирица, смутно време

буздован=боздуган

бузлудисвам - развалям настроение

бузунек - бъз, бъзуняк (Sambucus ebulus); балдаран, бучиниш (Conium maculatum)

буйно - бойно

буйрук - “на що се държи чалъро”

букагии=букаи (т.) - окови, железа за крака на затворник; вериги за спъване на коне

буклия - бъклица

букнала - бликнала

буктисвам - омръзна ми

була - туркиня

була дездерева - т., жена “на бей ли, на по-голем ли от него, не можем тм кажем!”
були малошети - туркини

булванци - грамадни камъни, балвани

булгърия - тамбура

булиха - заслониха

булкария=булгарье - струнен инструмент, тамбура

булко - како (обр.) (Родопи)

буллук=булюк - изобилие, голямо оличество

булюкбаши - началник на турска войскова част

булюрлии - от хубаво стъкло, от кристал

булюци - “чадъро на що е разпел, на щото се държи чадъро”

буля си - братовата си жена (Сенки №58)

бумбайк - памук

бунар - кладенец

бундже - много

бунище - сметнище

буновски - от с. Буново, Пирдопско

бура - буря, хала

бурило - буре

бурма - пръстен; пръсте от сребро и други примеси, съставен от 4 тънки халкички, съединени с правоъгълна плочица

бурма(н)лия (т.) - завит, изработен на витло с винтове, витленик
пръстен б. - пърстен с украшение като винт

бурменца - мъжки агнета

бурми(чки) - гривни(чки) (Странджа)

бурунжук, бурунджучен - тънко копринено платно

бутна - подкара, пришпори;

бутна коня - подкара коня

бухави - кичести, избуяли

бухи - бълхи

бучак - нож

бушиндисам - изпразням

буюр (т.) - заповядай, моля

буямъ - гъсто черно вино (Странджа)

бълтия - брадва

бълъ - вид данък (Странджа)

бърбиняк - мравка

бърго(те) - бързо, бързо (ела)те

бърденце - стомненце

бърдо: високо б. - местност край с. Сатовча

бързила - изпреварила

бърка - гази

бъркам - търся

бърчана - градина

бърчина - рид, рътлина; възвишение

бъх - лъжа

б. не фащам - не скривам, не отричам

бъхар - природа

бъхло=бъхла - бълха

бъхте, бъхтали са - бие, били са

бъхча - градина

бъцна - боцна, бодна

бъшибузук - пълчище, нередовна турска войска

бюлбюл (т.) - славей; бинокъл (вм. “билюр”)

бюлбюн (т.) - бинокъл

бюлюкбашия=болюк...

бюрюнджик (т.) - тънка коприна

бютюн хашлаци - всички безделници

бяделин - заместник

бяло: до б. - до съмнало


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ