FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

А (also check the X and Я pages, for variant spellings) Edit


а - ха, хайде; щом

ааза=аза=азия (т.) - член на събрание

абаджия (т.) - търговец на аби (шаяци) или шивачи на мъжки горни дрехи от аба; ср. “яба(н)джия”

абан=ябан (абанда, ябана) (т.) - чужбина, вън от страната или областта

абанджия - другоселец

абар=(х)абер=абър (т.) - вест, известие

абара нема - не иска да знае, не узнава, не усеща
абер си немали - не ги е било грижа
абер чиниа - съобщиха

аберджия - вестител

аблен, абленово дърво - вид дърво; чинар; явор

абла - кака, обр. към по-възрастна жена или мома Пирин, Родопи)

ав - във

аван - прибор за рязане на тютюн

аваш (т.) - полека

ав(д)жии (т.) - ловци

авел(ско) - някога(шно) време, минало

авлет (т.) - челяд, рожба

авлия (гр.) - двор

аво - леле

аври - еврейски храмове, синагоги

ага - когато

агале - а то, а пък, пък то

аглика=иглика

агол, агъл=ягъл

агязмо (агезмо, аязмо) (гр.) - свещен/ лечебен извор

агале - като че ли

аглок=аглък - кърпа

аго (т.) - бате, ласкателно обръщение към турчин

агуватьо - аги, чорбаджии

агупки - циганки

агюпски - цигански

адая=одая

аде - хайде

адет (т.) - обичай, навик

аджами - (от “аджеми”) персийци, иностранци; в сл. амбулантни продавачи

а(6)джамия (т.) - неопитен, глупав, млад

аджарлия - “опитен”

аджер (т.) - лют змей, хала

аджие (т.) - хаджии: богаташи, бивши поклонници на Божи шроб

адралис - Гергьовден (Родопи)

Адринопол - Одрин

ае: ни ае - не иска да знае, не чува, не го е грижа

аегиди (т.) - израз на възхищение или укор

аени=аяни (т.) - видни граждани

аждер - змей; преносно: буен кон

аждерлия - “опитен”

аждрахан - много буен

аждреана - хала, змей

ажия - хаджия

азаджи - ерген

азат (т): а. нека е от мен - свободно да е от мен, прощавам му

аздисала - (от “аздърмак”) разлютила се, развилняла се

анина (т.) - съветнил

азинтар/и, /е - хазнатари, служители, които пазят царската хазна

азлък (т.) - подсип на пушка, дето се сипва барут за подпалване

азна=азно (т.) - съкровище, товар пари

азък=язък

аинк (т.) - веселба

аир - добро, добрина

аирлия - честит, благодатен

ай - хайде

ай оттука - махай се

айлодзе - кичури вълна

айлък (т.) - месечна заплата

айналия - хубав, красив, удобен

айрят - (от “кайрят”) отстъпка

ак (т.) - заплата

акаип - загубен

ако - нищо че   (ДДБистр, и целия Шопски край)

акран(ка) (т.) - връстник/ца, другар/ка, приятел/ка

акче (т.) - сребърна турска монета

акшибан - архибан, главен управител

акъл - ум

а. да напуни - да поумее

акъллия (т.) - умен, умна

ал - но

ала, ала - хала, митично същество, което народът си представял като огромен гущер с кучешка глава и го отъждествявал ту със змея, ту с ламята; силен, едър човек, юнак

алай - полк; парад, процесия; сватбено шествие

алайка (т.) - слугиня

алал=халал

аланчето - просторно, открито място пред мегдана

албатин - подковач

алдези=алдъзи - жълтици

алеви - змейски

алейким селям - отговор на “селям алейким” (вж.) алетина - голема хала, чудовище

ала а. - силен, едър човек, юнак

али - но

али - хали (буйни ветрове, бури)

Алинден - Илинден

алис (т.) - същински, истински

аловита - много голяма, грамадна

алок, алоци - 1. ивици неостригана вълна върху тялото на овен за украса;

2. вълната, стригана на пояси алтазлии: алтъни а. - със златен блясък жълтици

алтънен (т.) - златен

алтъни=алтонье (т.) - жълтици

алтъри - олтари

алче - кърпа

алчок=алок

алшамия - кърпа за лице

алъджия - търговец

алъйще - повече

аль=али - или, дали

алят (т.) - занаятчийски сечива, инструмен-тариум

амак=ахмак

амалия - амулет, муска

аман (т.) - възклицание при отегчение, повик за милост, пощада, закрила от мъка или от отчаяние

а. сме викнали - дотегна ни

аманет - подарък, залог

аманета: булка а. - която зет заместник взема за другиго;

зета а. - зет заложник, заместник

ан=хан

ана(йка) - майка

анатема - проклятие

ангария (т./гр.) - принудителна, безплатна работа

андезе - мярка за дължина 0,80 м.

анджик (т.) - кожена торба, вулия

анката (т.) - майката или съпругата на турчин

анове - ханове

антерия (т.) - горна дреха, ватирана с памук; къса мъжка аба; горна дреха (дълга до под коленете или къса до кръста)

анчерче - ножче

(х)анъмка - туркиня

апсои (т.) - затворници, пленници

апчинка - хапка

араба, арабо - кола

арабаджия (т.) - колар

арабинска - турска

аралия (т.) - ранен

аралънчето - желаното, любимото

(х)арам да е (т.) - незаслужено, проклето да е; добро да не видите

арам(л)ия (т.) - хайдутин, разбойник арамски - харамийско, хайдушко

арапи - черни анадолци

арапките - отвесните рамена на дървената рамка на стана

аратлик (т.) - приятел(ка), другар, побратим

(х)арач (т.) - личен данък за всеки мъж немюсюлманин

арачар - който събира данъка

араче (хара) - данък, който турците са събирали от бащите на новородените деца

арачлък: пара а. - пари за харчене

арбанашки - албански

арватска - хърватска

аргат(ин) (гр./т.) - ратай, нает за домакинска или селкостопанска работа

аргилета - стада (обикн. от коне)

ардъчова гора - елова гора

арекше - хареса

арем - заграден двор

арен (арно) - добър, хубав

аретлия - “голям”

арижем - подаря

аризали (гр.) - подарили; дали за осиновяване

ариз=ориз (Родопи)

аризма - дар

аркуми - котли

армаган - подарък

армазан - рамазан

арманашко - годенишко

армас (гр.) - годеж, тъкмеж

армасай (се), армоса - сгоди (се) (църк. обред)
армасница - годеница

арнаутин - албанец

арниса (гр./т.) - спря, престана

арнисаха - престанаха да плачат, оставиха, млъкнаха

арно - добре, хубаво; добро

арности - доброти, хубости

аро (гр.) - 1. старец (подигравателно);

2. (харо) грозно

арсъз - разбойник; негодник

артардисам - спестя

артисаха (гр.) - останаха

арчене - купуване едно-друго

аршин - мярка за дължина 68,75 см., един лакът

ас - със

асакия (т.) - войска, дошла на помощ, подкрепление

аседжии (т.) - неприятели, противници

аскер (т.) - войско, войници

асланов (т.) - лъвски

аспра - някогашна дребна монета на стойност 1/3 от парата

асток - кесийка

ат, -ове (т.) - хубав кон (коне); кон жребец

атаклик - геройство; смелост, дързост, буйност

атлаз - вид лъскав копринин плат атлазен (прил.)

атлии - конници

(х)атър - угода, удоволствие, желание; зачитане

а. да ти е - мъчно, обидно да ти е;
а. ми очтава - обиждам се
а. да разтурим - да не зачетем, да оскърбим;
по атъри - за да угодят

атуз - тридесет

аф - в

аферим (т.) - хвала, браво

афидета - “плодородни”

ахмак - глупав, глупак

ахренин (араб./перс.) - оглашен, непълноправен мохамеданин

ахчийница (т.) - гостилница

ахчия - готвач, гостилничар

ачик - отворени

ачми - кепета

ачмалия (т.) - което се отваря

а. (ачма) долама - 1. горна дреха, отворена отпред; 2. с ръкави, които се отварят и замятат през рамо

ашем - мръкване

ашколсун (т.) - браво, одобрение

ашмаци - бели були за главата, носени от туркините;

чупкави а. - а. обикн. от копринин или кадифен плат, които образуват гънки, “чупки”

аязмо (т.) - осветен извор с лековита вода

аян(ин) (т.) - околийски началник


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ